Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden


Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V.

01. BOEKINGSPROCEDURE EN AANBETALING

1.1 Om een Boeking te doen, dient de Reiziger contact op te nemen met de Reisorganisator of met één van de gevolmachtigde Reisagenten of vertegenwoordigers van de Reisorganisator.
 
1.2 Door een Pakketreis te boeken gaat de persoon die de Boeking doet, althans de Reiziger, ermee akkoord en bevestigt en aanvaardt hij dat alle in de boekingsaanvraag en op de factuur genoemde personen ermee instemmen om gebonden te zijn aan de Boekingsvoorwaarden, en dat hij bevoegd is om deze Boekingsvoorwaarden te aanvaarden namens alle in de Boekingsaanvraag en op de factuur genoemde personen.
 
1.3 Op het moment dat de Reiziger een Boeking plaatst, is hij verplicht tot het terstond betalen van een niet-restitueerbare aanbetaling van 20% van de totale reissom per persoon (dit geldt zowel voor Europese cruises als voor cruises buiten Europa). Indien de Pakketreis tevens een door de Reiziger tegelijkertijd bij de Reisorganisator geboekte vlieg- en/of treinreis, dan wel enigerlei boeking voor ander (weg)vervoer bevat, dient de Reiziger de volledige ticketprijs daarvan (inclusief luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen) tegen het moment van uitgifte van de boekingsbevestiging volledig te hebben voldaan. Voor de World Cruise is de Reiziger in de eerste week na de datum van ontvangst van de boekingsbevestiging een niet-restitueerbare aanbetaling van 15% van de totale reissom van de Pakketreis verschuldigd. 
 
1.4 Een Boeking is uitsluitend voltooid en de Reisovereenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer de Reisorganisator de Boeking aanvaardt, door toezending van een boekingsbevestiging aan de Reiziger of aan de Reisagent van de Reiziger, onverminderd het recht van de Reisorganisator om – met inachtneming van hetgeen in artikel 1.5 wordt vermeld – de aangeboden, aanvaarde en/of aan de Reiziger reeds bevestigde Pakketreis te herroepen. 
 
1.5 De door de Reisorganisator aangeboden Pakketreis is vrijblijvend en kan door de Reisorganisator worden herroepen, ook nog na aanvaarding door de Reiziger en/of nadat deze door de Reisorganisator aan de Reiziger is bevestigd. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is de Reisorganisator steeds toegestaan. Een eventuele herroeping door de Reisorganisator zal – onder opgave van redenen - zoveel mogelijk onverwijld plaatsvinden doch uiterlijk binnen 48 uur nadat de Boeking door of namens de Reiziger aan de Reisorganisator is kenbaar gemaakt. Indien de Boeking door of namens de Reiziger aan de Reisorganisator is kenbaar gemaakt op een dag waarop sprake is van een nationale feestdag of op een dag in een weekend, zal een eventuele herroeping door de Reisorganisator uiterlijk plaatsvinden binnen 72 uur nadien. In het geval van herroeping door de Reisorganisator heeft de Reiziger recht op onverwijlde restitutie van eventueel reeds aan de Reisorganisator betaalde gelden. 
 
1.6 Kennelijke fouten en vergissingen van de Reisorganisator, waaronder verschrijvingen, die de gemiddelde Reiziger begrijpt of behoort te begrijpen, binden de Reisorganisator niet.  
 
1.7 De Reisorganisator heeft het recht om de Reisovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien aannemelijk is geworden dat het minimale aantal vereiste aanmeldingen voor de desbetreffende Pakketreis niet wordt gehaald. Een eventueel minimumaantal aanmeldingen voor een Pakketreis zal in de aanbieding worden vermeld.
 
1.8 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om op speciale aanbiedingen en tarieven afwijkende (boekings)voorwaarden van toepassing te laten zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot aan te betalen bedragen en beperkte annuleringsmogelijkheden voor de Reiziger. De eventuele toepasselijkheid van afwijkende (boekings)voorwaarden op speciale aanbiedingen en tarieven zal in de aanbieding worden vermeld.

02. REISOVEREENKOMST

2.1 Elke Pakketreis wordt aangeboden op basis van beschikbaarheid ten tijde van de Boeking. Er komt met inachtneming van hetgeen in artikel 1.4 en 1.5 is opgenomen, pas een Reisovereenkomst tot stand nadat de aanbetaling (welke terstond bij boeking moet worden voldaan) of het volledige bedrag van de totale reissom (in overeenstemming met de onderhavige Boekingsvoorwaarden) is betaald en de boekingsbevestiging aan de Reiziger is verstrekt. 
 
2.2 De Pakketreis dient uiterlijk 42 dagen vóór vertrek volledig te zijn betaald. Voor de Worldcruise geldt dat de volledige restantbetaling van de reissom uiterlijk 60 dagen voor vertrek dient te zijn betaald.
 
2.3 Indien de Boekingsaanvraag binnen 42 dagen vóór vertrek gedaan wordt, dan dient de Pakketreis ten tijde van de Boeking ineens volledig te worden betaald. 
 
2.4 Indien een Reiziger een (restant)bedrag dat voor de Pakketreis is verschuldigd niet uiterlijk 42 dagen vóór vertrek heeft voldaan, heeft de Reisorganisator het recht om de Boeking zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren en om aan de Reiziger annuleringskosten in rekening te brengen in overeenstemming met artikel 13, ongeacht of de Pakketreis opnieuw wordt verkocht. 
 
2.5 Huttoewijzing: Hutnummers kunnen tot één dag voor vertrek worden gewijzigd. 
Garantiehut:de Reisorganisator garandeert verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging,dan wel een hogere categorie.
SplitHut: De Reisorganisator garandeert verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging,dan wel een hogere categorie  Een hutwisseling kan plaatsvinden tijdens de Cruise. Indien er een drie of vierpersoons split of garantiehut wordt geboekt, behoudt de Reisorganisator zich het recht voor om twee hutten toe te wijzen welke niet op hetzelfde dek gelegen kunnen zijn.

03. PRIJZEN EN PRIJSGARANTIE

3.1 In de periode vanaf 20 dagen vóór vertrek of zodra de Reisorganisator de volledige betaling voor de Pakketreis heeft ontvangen, wordt de prijs van de Pakketreis niet meer aangepast. Voor nieuwe boekingen, welke zijn gedaan binnen een termijn vanaf 20 dagen vóór vertrek, behoudt de Reisorganisator zich het recht voor om de aangeboden Pakketreis te herroepen (conform artikel 1.5).
 
3.2 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om de prijs van de Pakketreis te allen tijde, voorafgaand aan de hierboven in 3.1 vermelde periode, te wijzigen en aan de Reiziger in rekening te brengen ten behoeve van het opvangen van schommelingen in: 
 
a) kosten voor luchtvervoer;
b) brandstofkosten voor de voortstuwing van het schip;
c) rechten, belastingen of kosten die in rekening worden gebracht voor diensten zoals de kosten voor inscheping of ontscheping in havens of luchthavens;
d) de wisselkoersen die voor de Pakketreis van belang zijn.
 
Prijzen kunnen naar boven of naar beneden worden bijgesteld. Voor sub a) geldt dat elke afwijking van de prijs van de Pakketreis gelijk zal zijn aan het extra bedrag dat door de luchtvaartmaatschappij in rekening wordt gebracht. Voor sub b) geldt dat elke afwijking van de prijs van de Pakketreis gelijk zal zijn aan 0,33% van de prijs van de Cruise voor elke dollar dat de brandstofprijs per vat stijgt (NYMEX Index). Voor sub c) geldt dat elke afwijking van de prijs van de Pakketreis gelijk zal zijn aan het volledige bedrag waarmee de kosten stijgen.
 
3.3 Als de stijging van de prijs van de Pakketreis meer dan 8% van de totale prijs van de Pakketreis ten tijde van de Boeking bedraagt, heeft de Reiziger het recht om de Reisovereenkomst te ontbinden met volledige restitutie van de voor de Pakketreis betaalde gelden, voor zover en tot en met het bedrag dat de Reiziger deze gelden op het moment van annulering daadwerkelijk heeft betaald. Een dergelijk recht op restitutie heeft geen betrekking op betaalde verzekeringspremies, die in geen enkel geval worden gerestitueerd. 
 
3.4 Om het recht op annulering uit te oefenen dient de Reiziger de Reisorganisator uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van het bericht van de prijsstijging schriftelijk van zijn annulering op de hoogte te stellen. 
 
3.5 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om gepubliceerde prijzen voor de Pakketreis (Vroegboektarief, Beste tarief van de dag), ter zake van nog niet verkochte accommodatie aan boord van het schip, tot op het moment van aanvang van de Pakketreis te verlagen. Indien de Reisorganisator hiertoe overgaat kan de Reiziger met wie op dat moment reeds een Reisovereenkomst is gesloten hieraan geen rechten ontlenen. De Reiziger met wie op dat moment reeds een Reisovereenkomst is gesloten heeft dan bijvoorbeeld geen recht op aanpassing van de totale prijs van de Pakketreis met verdiscontering van eventueel in voorgaande zin verlaagde prijzen.
 
3.6 Tijdens de cruise biedt het personeel van de Reisorganisator de Reiziger overal op het schip een uitstekende service. Het personeel van de Reisorganisator wordt op het schip achter de schermen ondersteund door evenzoveel medewerkers en bemanningsleden, die eveneens allen hun uiterste beste doen om het verblijf van de Reizigers aan boord van het schip zo aangenaam mogelijk te maken. 
 
Hotelservicebijdrage
Voor het gemak van de Reizigers zal de Reisorganisator automatisch een dagelijkse hotelservicebijdrage aan de cruiserekening van Reizigers aan boord van het schip toevoegen, welke afhankelijk is van de route en het aantal dagen waarop de diensten daadwerkelijk worden geleverd. Deze hotelservicebijdrage is bedoeld om de Reizigers te garanderen dat de Reisorganisator aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voldoet. Het derhalve dagelijks in rekening gebrachte bedrag is, met inachtneming van het vorenstaande, berekend en kan niet worden gewijzigd. Indien een Reiziger niet tevreden is over deze service en bezwaar wil maken tegen één of meerdere bedragen van de hotelservicebijdrage, dan kan deze zich aan boord van het schip wenden tot de Guest Relations Manager. De Reisorganisator adviseert Reizigers om geen afzonderlijke fooien te geven aan individuele medewerkers van de Reisorganisator.
 
Barservicebijdrage
Aanvullend op de prijs van consumpties aan boord van het schip wordt automatisch een barservicebijdrage van 15% in rekening gebracht en toegevoegd aan de cruiserekening van Reizigers.
 
Spaservice bijdrage
Aanvullend op de prijs van de spaservices aan boord van het schip wordt automatisch een spaservice bijdrage van 15% in rekening gebracht en toegevoegd aan de cruiserekening van Reizigers.

04. VERZEKERING

4.1 De Reisorganisator adviseert elke Reiziger om zelf een passende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, die voor voldoende dekking zorgt bij annulering van de Pakketreis, bij noodzakelijke medische bijstand en bij (andere) te maken onkosten, bij verlies en/of beschadiging van bagage vanaf het tijdstip dat de Boeking is bevestigd tot en met het einde van de Pakketreis. Desgewenst kan de Reiziger een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten via de Reisorganisator.

05. PASPOORT EN VISUMS

5.1 Reizigers dienen, afhankelijk van de bestemming(en) van de Pakketreis, in het bezit te zijn van een volledig geldig paspoort of identiteitskaart. De vervaldatum van het paspoort of de identiteitskaart van de Reiziger dient na de datum van terugkomst nog ten minste zes (6) maanden geldig te zijn. Bepaalde landen - met name Rusland en de VS - vereisen machinaal leesbare en digitale fotopaspoorten. 
 
5.2 De Reisorganisator is niet verantwoordelijk voor het regelen van visums voor Reizigers; dit is de verantwoordelijkheid van de individuele Reiziger. 
Het is de taak van de Reiziger om te controleren of zijn paspoort, visums en/of andere reisdocumenten worden aanvaard in de landen die tijdens de Pakketreis worden bezocht. Reizigers wordt ten stelligste aangeraden om na te gaan welke wettelijke vereisten gelden voor buitenlandse reizen en in de verschillende havens, waaronder begrepen de vereisten inzake visums, immigratie, douane-aangelegenheden en gezondheid. 
 
5.3 De Reisorganisator is in geen enkel geval aansprakelijk voor het door de Reiziger niet-tijdig of niet verkrijgen of ter beschikking hebben van de voor de Pakketreis vereiste identificatiebewijzen, waaronder een volledig geldig paspoort en/of identiteitskaart en/of benodigde visums noch voor de eventuele gevolgen daarvan.

06. GESCHIKTHEID OM TE REIZEN

6.1 De veiligheid van alle Reizigers is van cruciaal belang voor de Reisorganisator. Daarom garanderen alle Reizigers dat zij bij aanvang van de Pakketreis in staat zijn om per schip (en indien van toepassing, per vliegtuig) te reizen, en dat hun gedrag of toestand de veiligheid en/of het comfort van het schip en/of het luchtvaartuig en/of de andere Reizigers niet zullen aantasten en dat zij in overeenstemming met de van toepassing zijnde veiligheidsvereisten, die door internationaal, Europees of nationaal recht zijn vastgesteld, veilig vervoerd kunnen worden.


6.2 Reizigers met een aandoening die, rekening houdend met het reisschema van het schip, de geschiktheid om te reizen kan aantasten, dienen de Reisorganisator hiervan ten tijde van de Boeking op de hoogte te stellen en – derhalve voorafgaand aan de Boeking – daartoe een doktersverklaring te overleggen. 


6.3 In elk geval hebben de Reisorganisator en/of de (afzonderlijke) Vervoerder(s) steeds het recht om - naar eigen inzicht - de Reiziger te verzoeken om medische verklaringen te overleggen waaruit diens geschiktheid blijkt om deel te nemen aan de Pakketreis. 


6.4 Zwangere vrouwen worden verzocht om medisch advies in te winnen voordat zij op reis gaan. Ongeacht het stadium van hun zwangerschap dienen zij voorafgaand aan de Pakketreis een medische verklaring te verkrijgen van een arts die, rekening houdend met het specifieke reisschema (van het schip), hun geschiktheid om te reizen aan boord van het schip bevestigt. 


6.5 De Reisorganisator en/of de (afzonderlijke) Vervoerder(s) hebben op geen van hun cruiseschepen geschikte medische faciliteiten of apparatuur aan boord voor een bevalling. De Reisorganisator kan derhalve geen Boeking aanvaarden en de Vervoerder kan geen enkele Reiziger vervoeren die aan het einde van de voorgenomen Cruise 24 weken of langer zwanger is.


6.6 De Reisorganisator en de Vervoerder behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de inscheping van elke Reiziger te weigeren die in een gevorderde staat van zwangerschap lijkt te zijn dan wel die geen medische verklaring overlegt in overeenstemming met bovenstaand artikel 6.4, en zullen met betrekking tot die weigering niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.


6.7 Indien een Boeking gemaakt is door een Reiziger die zich er ten tijde van de Boeking niet van bewust was - en zich er redelijkerwijs niet van bewust kon zijn - dat zij langer zwanger was dan de in artikel 6.5 genoemde periode, zal de Reisorganisator de Reiziger de keuze bieden tussen het boeken van een andere gelijkwaardige Cruise uit de brochure van de Reisorganisator en/of van de Officiële Website, in overeenstemming met de bovenvermelde voorwaarden en voor zover beschikbaar; of annulering met volledige restitutie van de door die Reiziger betaalde prijs voor de te annuleren Boeking, op voorwaarde dat die annulering onmiddellijk wordt gemeld zodra de Reiziger zich van haar toestand bewust wordt. De restitutie heeft geen betrekking op betaalde verzekeringspremies, die in geen enkel geval worden gerestitueerd. 


6.8 Als de Vervoerder, de kapitein of de scheepsarts van mening is dat een Reiziger - om welke reden dan ook - niet kan reizen, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen of de toestemming om in een bepaalde haven te ontschepen zou kunnen worden geweigerd, of de Vervoerder door die Reiziger verplicht zou kunnen worden tot ondersteuning, hulp of repatriëring, dan heeft de kapitein het recht om de in- of ontscheping van die Reiziger in een haven te weigeren of om de Reiziger naar een andere aanlegplaats of hut over te brengen. De scheepsarts heeft het recht om eerste hulp, geneesmiddelen, therapieën of andere medische behandelingen aan de Reiziger toe te dienen, en/of de Reiziger in de kliniek van het schip of in een andere gelijkwaardige faciliteit te laten opnemen en/of te houden indien die maatregel door de arts noodzakelijk wordt geacht en de kapitein daar toestemming voor heeft gegeven. Indien de Reiziger weigert mee te werken aan een dergelijke behandeling, kan de Reiziger in een haven ontscheept worden, indien nodig met tussenkomst van de lokale politie of andere bevoegde autoriteiten, en is noch de Reisorganisator noch de Vervoerder aansprakelijk voor de verliezen of onkosten van de Reiziger of voor enige aan de Reiziger te betalen schadevergoeding. 


6.9 Indien een Reiziger geacht wordt niet te kunnen reizen en daardoor de toegang tot het schip wordt geweigerd, is noch de Reisorganisator noch de Vervoerder op enigerlei wijze aansprakelijk jegens de Reiziger. 

07. GEHANDICAPTE REIZIGERS EN REIZIGERS MET VERMINDERDE MOBILITEIT

7.1 Voor de Reisorganisator en de Vervoerder staan het comfort en de veiligheid van Reizigers altijd voorop. Om dit te verwezenlijken, wordt de Reiziger ten tijde van de Boeking verzocht om zoveel mogelijk details te verstrekken met betrekking tot de hierna vermelde zaken, zodat de Reisorganisator en de Vervoerder hun verplichting om de Reiziger op een veilige en operationeel haalbare wijze kunnen vervoeren en/of kunnen onderzoeken, rekening houdend met problemen ten aanzien van de inrichting van het schip of van de haveninfrastructuur en -uitrusting, waaronder begrepen haventerminals die inscheping, ontscheping of vervoer van de Reiziger onmogelijk zouden kunnen maken, en invloed zouden kunnen hebben op de veiligheid en het comfort van de Reiziger. 
 
7.2 De Reiziger wordt verzocht om ten tijde van de Boeking aan de Reisorganisator gedetailleerde informatie door te geven, indien de Reiziger:
 
a) ziek, mindervalide of (verstandelijk) gehandicapt is, of verminderde mobiliteit heeft;
 
b) een speciale hut voor Gehandicapte Reizigers nodig heeft, aangezien er maar een beperkt aantal van dergelijke hutten beschikbaar zijn en aangezien de Reisorganisator de Reiziger tijdens de Cruise, voor zover mogelijk, comfortabel en veilig wenst onder te brengen;
 
c) enige bijzondere vereisten qua dinerzitting heeft;
 
d) medische apparatuur mee aan boord wil brengen;
 
e) een erkende geleidehond aan boord van het schip wil brengen (NB: voor geleidehonden geldt steeds nationale regelgeving). 
 
7.3 Indien de Reisorganisator en/of de Vervoerder dit strikt noodzakelijk achten ten behoeve van de veiligheid en het comfort van de Reiziger en om de Reiziger ten volle van de Cruise te kunnen laten genieten, kunnen zij vereisen dat de Gehandicapte Reiziger of de Reiziger met verminderde mobiliteit vergezeld wordt door een andere persoon die de Gehandicapte Reiziger of Reiziger met verminderde mobiliteit de vereiste ondersteuning kan bieden. Dit vereiste zal volledig gebaseerd zijn op de inschatting door de Reisorganisator en/of de Vervoerder ten aanzien van de veiligheidsvereisten met betrekking tot de Gehandicapte Reiziger of Reiziger met verminderde mobiliteit en kan van schip tot schip en/of van reisschema tot reisschema verschillen. Reizigers met een rolstoel wordt vriendelijk verzocht tijdens de gehele Pakketreis hun eigen inklapbare rolstoel van standaardgrootte te gebruiken en kunnen tevens worden verzocht om vergezeld te worden door een Reiziger die geschikt en in staat is om hen te helpen en/of ondersteunen.
 
7.4 Indien de Reiziger bepaalde aandoeningen, een (verstandelijke) handicap of verminderde mobiliteit heeft waarvoor tijdens de Pakketreis persoonlijke verzorging en/of controle is vereist, dan dient de Reiziger in deze persoonlijke verzorging en/of controle op eigen kosten te voorzien. Het schip is niet uitgerust om enige (respijt)zorg, controle, één-op-één persoonlijke verzorging, persoonlijke begeleiding of enigerlei andere vorm van lichamelijke-, psychische of psychiatrische zorg te verlenen.
 
7.5 Indien na een zorgvuldige inschatting van de specifieke behoeften van een Gehandicapte Reiziger of Reiziger met verminderde mobiliteit, en de aan die Reiziger te stellen vereisten, de Reisorganisator en/of de Vervoerder tot de conclusie komt dat deze Reiziger niet veilig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde veiligheidsvereisten vervoerd kan worden, kunnen de Reisorganisator en/of de Vervoerder de Boeking of de inscheping van die Reiziger om veiligheidsredenen weigeren. 
 
7.6 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om te weigeren een Reiziger te vervoeren indien deze verzuimd heeft om de Reisorganisator op gepaste wijze tijdig in te lichten over een (verstandelijke) handicap of hulpbehoefte. De Reisorganisator en/of de Vervoerder dienen immers in verband met de veiligheid geïnformeerd te kunnen inschatten of de Reiziger op een veilige en operationeel haalbare wijze vervoerd kan worden. Indien de Reiziger niet akkoord gaat met een besluit van de Reisorganisator op grond van artikel 7.5 of 7.6 van deze Boekingsvoorwaarden, dan dient de Reiziger een met bewijsstukken onderbouwde schriftelijke klacht in te dienen bij de Reisorganisator. 
 
7.7 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen te weigeren een Reiziger te vervoeren die, naar het oordeel van de Reisorganisator en/of de Vervoerder, niet kan reizen of wiens gezondheid tijdens de Cruise een gevaar zou kunnen vormen voor hem- of haarzelf of voor anderen. 
 
7.8 Voor de veiligheid en het comfort van de Reiziger geldt dat indien de Reiziger zich er tussen de datum van de Boeking van de Pakketreis en de aanvangsdatum van de Pakketreis van bewust wordt dat hij bijzondere zorg of hulp nodig zal hebben zoals hierboven uiteengezet, de Reiziger de Reisorganisator daarover onmiddellijk dient in te lichten, zodat de Reisorganisator en/of de Vervoerder op geïnformeerde wijze kunnen beoordelen of de Reiziger op een veilige en operationeel haalbare wijze vervoerd kan worden.
 
7.9 Gehandicapte Reizigers of Reizigers met verminderde mobiliteit kunnen niet aan wal gaan in havens waar schepen niet aan een kade aanleggen en zij naar het oordeel van de Reisorganisator en/of de Vervoerder niet op veilige wijze naar wal kunnen worden vervoerd. Een lijst van deze havens is op schriftelijk verzoek beschikbaar. 
 
7.10 In sommige havens is het nodig om voor anker te gaan in plaats van aan de kade aan te leggen. Als dit het geval is, zal de Vervoerder een tender gebruiken om de Reizigers aan wal te brengen. Een tender is een klein vaartuig en is mogelijk niet geschikt voor Reizigers met een (verstandelijke) handicap, verminderde mobiliteit of evenwichtsproblemen. Bij het gebruik van tenders heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Het is belangrijk dat Reizigers de tender veilig kunnen gebruiken. Reizigers kan gevraagd worden om naar een platform of ponton af te dalen om over te stappen in de tender. Er kunnen trappen zijn, zowel omhoog als omlaag, en Reizigers kan worden gevraagd een gat (ongeveer 45 centimeter) tussen het platform en de tender te overbruggen. Afhankelijk van het weer, het getij en de omstandigheden op zee kan er sprake zijn van schommelingen die in de loop van de dag kunnen veranderen. Reizigers moeten fit en mobiel genoeg zijn om zelfstandig in en uit de tender te kunnen stappen. Als Reizigers beperkt mobiel zijn, of gebruikmaken van een mobiliteitshulpmiddel zoals een stok, dan moeten zij hun vermogen om veilig in en uit de tender te stappen zorgvuldig overwegen voordat ze naar het platform afdalen. Reizigers moeten bij het nemen van een beslissing om naar een platform of ponton af te dalen om over te stappen in de tender rekening houden met trappen, de mogelijkheid van een gat en hoogteverschil tussen het platform en de tender en mogelijk plotselinge beweging van de tender. Rolstoelen en scootmobielen worden niet door de bemanning gedragen of in de tender geplaatst. Alle Reizigers dienen zelfstandig mobiel genoeg te zijn om de tenders te kunnen gebruiken. Uiteindelijk kan het vervoer per tender door de kapitein of één van zijn officieren geweigerd worden indien er twijfel bestaat over de veiligheid van een Reiziger.
 
Alle Reizigers dienen extra voorzichtig te zijn wanneer zij afdalen naar een platform of ponton en in of uit een tender stappen. Er zullen bemanningsleden aanwezig zijn om Reizigers te begeleiden en te helpen tijdens het in- en uitstappen, maar ze kunnen Reizigers niet ondersteunen, optillen of dragen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn ook van toepassing wanneer Reizigers uit de tender stappen in de haven of vanaf de wal in de haven in de tender stappen. 

08. VRAGENLIJST VOLKSGEZONDHEID

8.1 De Reisorganisator en/of de Vervoerder en/of de gezondheidsautoriteiten in elke haven hebben het recht om uit eigen naam een publieke-gezondheidsvragenlijst voor te leggen. De Reiziger dient nauwkeurige informatie te verschaffen met betrekking tot de door hem of haar ervaren, aanwezige of vermoedelijk aanwezige symptomen van ziekten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gastro-intestinale ziektes en H1N1. De Vervoerder kan de inscheping weigeren van elke Reiziger die, naar het uitsluitende oordeel van de Vervoerder, ziekteverschijnselen vertoont, waaronder begrepen virale of bacteriële infecties zoals maar niet beperkt tot het norovirus en H1N1. Indien een Reiziger weigert om een vragenlijst als in dit artikel genoemd in te vullen, kan dit tot gevolg hebben dat hem de toegang tot het schip geweigerd wordt.
 
8.2 Indien een Reiziger tijdens de Cruise ziek wordt door een virale of bacteriële infectie kan de scheepsarts de Reiziger om veiligheidsreden verzoeken om in diens hut te blijven.

09. VOEDSELALLERGIEËN

9.1 Reizigers worden eraan herinnerd dat bepaalde voedingsmiddelen bij sommigen een allergische reactie kunnen veroorzaken vanwege de intolerantie voor bepaalde ingrediënten. Indien de Reiziger allergieën heeft of voor bepaalde voedingsmiddelen intolerant is, dient deze dit ten tijde van de Boeking aan de Reisorganisator door te geven (door het desbetreffende formulier naar behoren in te vullen) en dit - zo snel mogelijk na aankomst op het schip -  aan de maître d’hôtel te melden.
 
9.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om ervoor te zorgen dat hij voedingsmiddelen waarvoor hij allergisch is vermijdt. De Reisorganisator neemt alle redelijke maatregelen indien schriftelijk is aangegeven bij welk specifiek voedingsmiddel of ingrediënt een allergische reactie optreedt en zal de Reiziger redelijkerwijs helpen om aan boord van het schip dergelijke voedingsmiddelen of ingrediënten te vermijden, voor zover de Reiziger de Reisorganisator conform bovenstaand artikel 9.1 op de hoogte heeft gesteld. Bij gebreke van het tijdig doorgeven van dergelijke informatie kan noch de Reisorganisator noch de Vervoerder verantwoordelijk worden gehouden voor de bereiding van speciale maaltijden voor de Reiziger of andere bereide maaltijden die door de Reiziger gegeten worden. De Reiziger zal, ongeacht dat voornoemde schriftelijke melding is gedaan, steeds voorafgaand aan het bestellen van een maaltijd aan boord van het schip de (voedsel)allergie moeten doorgeven. Bij meerdere allergieën/intoleranties, zelfs indien hierover op grond van dit artikel door de Reiziger informatie is verstrekt, is de Reisorganisator of de Vervoerder wellicht niet in staat om het risico van kruisbesmetting tijdens voedselbereiding te voorkomen en derhalve zijn noch de Reisorganisator noch de Vervoerder verantwoordelijk voor het zich voordoen van een dergelijke besmetting en de eventuele gevolgen daarvan.
 
9.3 Indien de Reiziger dieetvereisten heeft, is deze gehouden daarvan reeds bij de Boeking van de Pakketreis opgave te doen aan de Reisorganisator. Indien de Reiziger deze informatie niet uiterlijk bij de Boeking, derhalve niet-tijdig, doorgeeft is de Reisorganisator gerechtigd om,  bij nadien door de Reiziger doorgegeven dieetvereisten, de Reisovereenkomst (Pakketreis) te ontbinden, zonder recht van de Reiziger op enigerlei vorm van schadevergoeding of compensatie.

10. MEDISCHE HULP

10.1 Reizigers wordt ten stelligste aangeraden om voorafgaand aan een Pakketreis te beschikken over een (voldoende) uitgebreide “all-risks”-reisverzekering, die onder meer kosten van medische behandelingen, repatriëringkosten en andere in dat verband te maken onkosten dekt. 
 
10.2 In overeenstemming met de vereisten van de vlaggenstaat is er een gediplomeerd arts aan boord en een medisch centrum dat uitsluitend voor eerste hulp en kleinere aandoeningen is uitgerust. De Reiziger erkent en aanvaardt door het maken van de Boeking dat het medisch centrum niet is uitgerust zoals een ziekenhuis op het vasteland en dat de arts geen specialist is. Noch de Reisorganisator noch de Vervoerder noch de arts zijn aansprakelijk jegens de Reiziger voor het (daardoor) niet kunnen behandelen van een medische aandoening.
 
10.3 De Reiziger erkent dat het, ondanks de aanwezigheid van een gediplomeerd arts aan boord van het schip, de plicht en de verantwoordelijkheid van de Reiziger zelf is om - indien nodig - tijdens de Cruise medische hulp in te roepen en dat de Reiziger verantwoordelijk zal zijn voor de betaling van medische diensten aan boord van het schip.
 
10.4 Bij ziekte of een ongeval is het mogelijk dat de Reisorganisator, de Vervoerder en/of de kapitein Reizigers aan land moeten brengen voor medische behandeling. Noch de Vervoerder noch de Reisorganisator doet uitspraken over, of aanvaardt enige verantwoordelijkheid ten aanzien van, de kwaliteit van de beschikbare medische faciliteiten of behandelingen in een aanloophaven of op de plaats waar de Reiziger aan land gebracht wordt. Medische faciliteiten en standaarden verschillen per haven. Noch de Reisorganisator noch de Vervoerder doet uitspraken over - of garandeert de standaard van - de medische behandeling aan land.
 
10.5 Het deskundige oordeel van de (scheeps)arts, over de gezondheid en fitheid, althans de geschiktheid van de Reiziger om aan boord van het schip te gaan of op het schip te verblijven en over de vraag of de Reiziger de Cruise al dan niet kan voortzetten, is definitief en bindend voor de Reiziger.
 
10.6 Het wordt Reizigers aanbevolen om vóór de Boeking medisch advies in te winnen, met name voor baby’s tot 12 maanden oud. De bepalingen van artikel 6 en het vereiste van geschiktheid en fitheid om te reizen zijn van toepassing op alle Reizigers, waaronder zuigelingen (baby’s) en kinderen.

11. MEDISCHE APPARATUUR

11.1 Reizigers dienen voorafgaand aan de Boeking contact op te nemen met de fabrikant of leverancier van de medische apparatuur die zij mee aan boord willen brengen en daarmee te controleren of deze medische apparatuur aan boord van het schip veilig gebruikt kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om de Reisorganisator voorafgaand aan de Boeking ervan op de hoogte te stellen indien deze medische apparatuur aan boord nodig heeft en ervoor zorg te dragen dat alle medische apparatuur vóór vertrek bij de haven wordt afgeleverd, zodat de Reisorganisator en de Vervoerder ervoor kunnen zorgen dat de medische apparatuur veilig vervoerd kan worden.
 
11.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om ervoor te zorgen dat alle benodigde medische apparatuur goed werkt en dat er genoeg medische apparatuur en voorraad, waaronder een eventuele vervanging van die medische apparatuur, aanwezig is voor de gehele Pakketreis. Het schip heeft geen vervanging van medische apparatuur aan boord en toegang tot verzorging en medische apparatuur aan land kan moeilijk te realiseren en kostbaar zijn. Reizigers dienen in staat te zijn om alle medische apparatuur zelfstandig te bedienen. 

12. BOEKINGSWIJZIGINGEN OP VERZOEK VAN DE REIZIGER

12.1 De Reiziger heeft het recht zich te laten vervangen door een derde, mits:
 
(i) deze derde voldoet aan alle voorwaarden die gelden voor het gebruik van de Pakketreis; en 
(ii) de Reisorganisator hiervan door de Reiziger uiterlijk 7 dagen vóór vertrek van de Cruise schriftelijk in kennis is gesteld.
 
Wanneer wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden, worden er kosten in rekening gebracht die de Reisorganisatie redelijkerwijs heeft moeten maken om de naamswijziging uit te voeren, waaronder de kosten als bedoeld in het onderstaande artikel 12.3. De door de Reisorganisator geheven kosten maken onderdeel uit van de totale reissom en hierop zijn dezelfde betalingsregels van toepassing als die op de reissom van toepassing zijn. Een verzoek om naamswijziging/indeplaatsstelling dat door de Reiziger wordt gedaan binnen 7 dagen vóór vertrek zal worden beschouwd als een annulering. Alsdan zullen de in artikel 13 genoemde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening worden gebracht.
 
De Reiziger en de derde die de overeenkomst overneemt, zijn jegens de Reisorganisator tezamen, ieder hoofdelijk voor het geheel, aansprakelijk voor betaling van de volledige prijs van de Pakketreis, alsook voor de betaling van eventuele aanvullende kosten als gevolg van de indeplaatsstelling. 
 
Wanneer is voldaan aan bovengenoemde voorwaarden, worden er voor het wijzigen Reizigers steeds de navolgende administratiekosten in rekening gebracht:
 
EUR 50 per persoon (wijzigen eenmaal mogelijk) tot 7 dagen voor vertrek
 
 
12.2 Daarnaast heeft de Reiziger, ook als de boekingsbevestiging reeds is verzonden, het recht de gekochte Pakketreis (‘Oorspronkelijke Pakketreis’) eenmalig om te ruilen voor een andere Pakketreis (‘Nieuwe Pakketreis’), onder de voorwaarden dat:
 
(i) de vertrekdatum van de Nieuwe Pakketreis op een later moment is gelegen dan die van de Oorspronkelijke Pakketreis;
(ii) de Reisorganisator het verzoek tot het omruilen van de Oorspronkelijke Pakketreis voor de Nieuwe Pakketreis uiterlijk 30 dagen vóór de geplande vertrekdatum van de Oorspronkelijke Pakketreis heeft ontvangen, en voor de Nieuwe Pakketreis nog de gewenste plaatsen beschikbaar zijn;
(iii) het reisschema van de Nieuwe Pakketreis dezelfde bestemming(en) heeft als de Oorspronkelijke Pakketreis, zoals gedefinieerd in de desbetreffende brochure (dan wel Officiële Website) van de Reisorganisator; en
(iv) de verwachte vertrekdatum van de Nieuwe Pakketreis binnen één (1) jaar vanaf de verwachte vertrekdatum van de Oorspronkelijke Pakketreis valt.
 
Wanneer is voldaan aan bovengenoemde voorwaarden, worden voor het omruilen van de Oorspronkelijke Pakketreis voor de Nieuwe Pakketreis steeds de navolgende administratiekosten in rekening gebracht:
 
EUR 50 per wijziging per Reiziger (wijzigen eenmaal mogelijk) tot 30 dagen voor vertrek
 
 
Indien de prijs van de Nieuwe Pakketreis en/of de desbetreffende verzekering hoger is dan die van de Oorspronkelijke Pakketreis en/of de oorspronkelijke verzekering, komt het prijsverschil, naast bovengenoemde administratiekosten, uitsluitend en volledig voor rekening van de Reiziger. 
 
Indien de prijs van de Nieuwe Pakketreis lager is dan die van de Oorspronkelijke Pakketreis, dan heeft de Reiziger geen recht op (gedeeltelijke) restitutie. De reissom blijft dan ongewijzigd, vermeerderd met de administratiekosten.
 
Indien de Reiziger de Oorspronkelijke Pakketreis omruilt voor een Nieuwe Pakketreis, behoudt de Reiziger op gebruikelijke wijze het recht om de Reisovereenkomst te annuleren. In dat geval zijn annuleringskosten van toepassing. Annuleringskosten worden in dat geval gebaseerd op de verschuldigde prijs (volgens bovengenoemde bepalingen) met toepassing van de in artikel 13 opgenomen schaal (annulering door de Reiziger), op basis van de vertrekdatum van de Oorspronkelijke Pakketreis.
 
De Reisorganisator zal zich redelijkerwijs inspannen om aan verzoeken van de Reiziger tot wijziging van vlucht-, vervoers- of andere serviceafspraken te voldoen en om deze aan te passen aan de Nieuwe Pakketreis. De Reisorganisator zal in geen geval aansprakelijk zijn wanneer niet, met positief resultaat, aan wijzigingsverzoeken kan worden voldaan. 
 
12.3 Het is niet mogelijk om vluchten en diensten van Luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerders te wijzigen. De meest luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerders of dienstverleners behandelen dergelijke wijzigingen als een annulering en brengen de daarbij behorende kosten in rekening. Alle eventuele extra kosten, waaronder annuleringskosten en/of verhoogde prijzen van luchtvaartmaatschappijen of andere derden komen uitsluitend en volledig voor rekening van de Reiziger, en worden in rekening gebracht als onderdeel van de kosten genoemd in artikel 12.1(ii) hierboven.
 
12.4 Behalve in de gevallen die worden genoemd in artikel 12.3, kan uiterlijk tot 28 dagen vóór vertrek van de Pakketreis om andere wijzigingen in de Boeking worden verzocht (ook nadat de boekingsbevestiging reeds is verzonden), met dien verstande dat in een dergelijk geval administratiekosten van toepassing zijn van ten minste € 50,- per persoon per wijziging. Alle bijkomende kosten als gevolg van één of meerdere verzochte wijzigingen zijn uitsluitend voor rekening van de Reiziger.
 
12.5 Verzoeken om wijzigingen in de Boeking die de Reisorganisator later ontvangt dan binnen de hiervoor genoemde termijnen zullen worden behandeld als annuleringen; in dat geval zijn de annuleringskosten zoals bepaald in artikel 13 van toepassing.
 
12.6 In het geval dat vanwege de door de Reiziger gevraagde wijzigingen nieuwe cruisetickets moeten worden geprint, en/of een nieuwe boekingsbevestiging/factuur of e-tickets zullen moeten worden uitgegeven zal aan de Reiziger - in aanvulling op de bovengenoemde bedragen - een bedrag van EUR 25,00 per hut in rekening worden gebracht om de extra kosten te dekken. Dit geldt niet voor wijzigingen op basis van artikel 12.1 waar de wijzigingen de werkelijke kosten weergeven.
 
 
12.7 Alle verzoeken van de Reiziger tot wijziging van een Gecombineerde Tour zijn altijd van toepassing op de gehele Pakketreis. Alle relevante termijnen lopen vanaf de geplande vertrekdatum van de eerste Cruise van de Gecombineerde Tour. 

13. ANNULERING DOOR DE REIZIGER

13.1 Annulering van de Boeking (Pakketreis) dient schriftelijk te geschieden (per aangetekende brief, fax of e-mail) en dient door de Reiziger te worden gericht aan de Reisorganisator, althans dient te geschieden via de Reisagent van de Reiziger. Alle vóór de annulering uitgegeven tickets dienen daarbij, evenals de verzonden boekingsbevestiging, samen met de annuleringsbrief aan de Reisorganisator of de Reisagent van de Reiziger te worden geretourneerd. 
 
13.2   Om het door annulering geschatte verlies te dekken en met inachtneming van het bepaalde in onderstaand artikel 13.3, zal de Reisorganisator in geval van annulering annuleringskosten in rekening brengen aan de Reiziger overeenkomstig de volgende schaal, welke een percentage van de totale reissom betreft:
 
CRUISE < 15 NACHTEN*
60 dagen of langer vóór vertrek 20 %
59 -  30 dagen vóór vertrek 30 % 
29 -  22 dagen vóór vertrek 40 %
21- 15 dagen vóór vertrek 60 %
14 dagen -  6 dagen vóór vertrek 80 %
5 dagen vóór, tot en met de dag van, vertrek (en no-show) ** 100 %
 
CRUISE > 15 NACHTEN*
90 dagen of langer vóór vertrek 20 % 
89- 60 dagen vóór vertrek 30 % 
59- 52 dagen vóór vertrek 40 % 
51- 35 dagen vóór vertrek 60 %
34 - 15 dagen vóór vertrek 80 %
14 dagen vóór, tot en met de dag van, vertrek (en no-show)** 100 %
 
MSC Yacht Club 
(onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor nieuwe boekingen met boekingsdatum vanaf 16 december 2018 en vertrekdatum vanaf 1 januari 2019)
 
120 dagen of langer vóór vertrek 20%
119-90 dagen vóór vertrek 25%
89-60 dagen vóór vertrek 40%
59-30 dagen vóór vertrek 60%
29-15 dagen vóór vertrek 80%
14 dagen vóór, tot en met de dag van, vertrek (en no- show**) 100%
 
World Cruise*
• Meer dan 120 dagen of langer vóór vertrek – 15% van de prijs van de Pakketreis 
• 119 - 60 dagen vóór vertrek – 25% van de prijs van de Pakketreis
• 59 - 15 dagen vóór vertrek – 50% van de prijs van de Pakketreis
• 14 - 10 dagen vóór vertrek – 75% van de prijs van de Pakketreis
• 9 dagen vóór, tot en met dag van, vertrek (en no-show)** – 100% van de prijs van de Pakketreis
 
Indien de aanbetaling groter is zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling
 
* Voor vluchten en ander (bij)geboekt vervoer (bijvoorbeeld treinvervoer) en hotelovernachtingen geldt vanaf het moment dat de Boeking wordt gedaan 100% van het verschuldigde en/of betaalde bedrag van dat vervoer als annuleringskosten van dat vervoer. 
** No-show, oftewel ‘niet-komen-opdagen’ bij vertrek en het verbreken van de Reisovereenkomst vóór aanvang van de Pakketreis wordt behandeld als een annulering op de dag van vertrek.  
*** In alle gevallen: voor de annulering van vooraf geboekte extra’s (met uitzondering van vluchten, (bij)geboekt vervoer en/of hotelovernachtingen) worden bij annulering geen kosten in rekening gebracht indien de annulering uiterlijk meer dan één (1) werkdag vóór vertrek wordt gedaan.
Voor speciale aanbiedingen en groepstarieven kunnen er afwijkende annuleringsvoorwaarden en-kosten van toepassing zijn 
 
13.3 Wanneer als gevolg van een annulering door een Reiziger een hut maar door één persoon wordt bezet: a) De Reisorganisator zal annuleringskosten in rekening brengen conform tabel als vermeld in artikel 13.2 voor de Reiziger die annuleert.; b) Voor de Reiziger die de hut alleen zal gebruiken, zal een eenpersoonstoeslag die van toepassing is op dat moment, in rekening worden gebracht, welke in combinatie met de annuleringskosten niet meer zal bedragen dan 100% van de reissom. Bij een eventuele no-show aan boord zal deze toeslag automatisch op de boordrekening van de Reiziger worden belast.
 
Super Familiehutten: deelannulering bij Super Familiehutten geeft geen recht op enigerlei vorm van restitutie. Conform artikel 12.1 is alleen indeplaatsstelling mogelijk tegen de daarvoor vermelde toeslag met behoud van de oorspronkelijke reissom.
 
13.4 Mogelijk kan de Reiziger (voornoemde) annuleringskosten claimen bij zijn (reis)verzekeraar, onder aftrek van eventueel van toepassing zijnde bedragen in verband met een eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om een dergelijke claim op grond van zijn verzekeringspolis bij zijn (reis)verzekeraar in te dienen.
 
13.5 De Reiziger kan verzoeken om annulering van een GecombineerdeTour, maar een dergelijke annulering heeft altijd betrekking op de gehele Pakketreis. Alle relevante (annulerings)termijnen lopen vanaf de geplande vertrekdatum van de eerste Cruise van de Gecombineerde Tour.
 
13.6 De Reiziger is niet aansprakelijk voor het betalen van de kosten genoemd in artikel 13.2 en 13.3 hierboven als de annulering het gevolg is van Overmacht situaties die plaatsvinden op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke nabijheid ervan en die de (uitvoering van de) prestaties van het pakket aanzienlijk beïnvloeden, of die een aanzienlijke invloed hebben op het vervoer van passagiers naar de bestemming.

14. BOEKINGSWIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR

14.1 De Reisorganisator regelt de Cruise vele maanden van tevoren. Soms kan het nodig zijn om de gemaakte afspraken – zoals de vaarroute - te wijzigen; derhalve behoudt de Reisorganisator zich uitdrukkelijk het recht voor om dergelijke afspraken vóór de Cruise of de Pakketreis te wijzigen, ingeval zulke wijzigingen om operationele, commerciële of veiligheidsredenen noodzakelijk of raadzaam blijken. Een dergelijke wijziging wordt steeds aangemerkt als een wijziging wegens gewichtige redenen.
 
14.2 In het geval van een wijziging van een wezenlijke voorwaarde van de Reisovereenkomst, zal de Reisorganisator de Reiziger of zijn Reisagent daarvan, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk op de hoogte brengen. 
 
  De Reiziger zal in dat geval de keuze krijgen om:
 
a) de wijziging te accepteren; of
b) een andere Pakketreis van vergelijkbare of hogere kwaliteit uit de brochure en/of van de Officiële Website van de Reisorganisator te boeken, indien beschikbaar. Indien de reissom van de Nieuwe Pakketreis hoger is dan de reissom van de Oorspronkelijke Pakketreis, dan zal het prijsverschil aan de Reiziger in rekening worden gebracht; of
c) een andere Pakketreis van lagere kwaliteit uit de brochure en/of van de Officiële Website van de Reisorganisator te boeken, indien beschikbaar, met restitutie van het prijsverschil; of
d) te annuleren met restitutie van het volledige betaalde bedrag.
 
14.3 De kennisgeving van de wijziging vermeldt een redelijke antwoordtermijn waarbinnen de Reiziger  de Reisorganisator op de hoogte moet brengen van zijn beslissing. De kennisgeving zal verder vermelden dat indien de Reiziger niet binnen de aangegeven tijd reageert, de wijzigingen als aanvaard zullen worden beschouwd.
 
14.4 Zodra een Cruise of Pakketreis is voltooid en het onmogelijk is ervoor te zorgen dat de Reiziger terugkeert naar zijn vertrekpunt zoals overeengekomen in de Reisovereenkomst vanwege onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden, draagt de Reisorganisator de kosten van noodzakelijke accommodatie, indien mogelijk van dezelfde categorie, voor een periode van maximaal drie nachten per Reiziger. Wanneer in de EU-wetgeving inzake passagiersrechten die van toepassing is op het relevante vervoermiddel voor de terugkeer van de reiziger langere termijnen zijn vastgesteld en daarop door de Reiziger aanspraak kan worden gemaakt, zijn die perioden van toepassing.

15. ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR

15.1 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om Pakketreizen te allen tijde, al dan niet gedeeltelijk, middels schriftelijke kennisgeving aan de Reiziger te kunnen annuleren. 
 
15.2 Indien de annulering het gevolg is van overmacht en/of ongebruikelijke dan wel onvoorzienbare omstandigheden die buiten de macht van de Reisorganisator liggen en waarvan de gevolgen door de Reisorganisator niet konden worden vermeden, ook al heeft zij redelijkerwijs alle zorg betracht, biedt de Reisorganisator de Reiziger de keuze om:
 
a) restitutie van de volledige betaalde reissom te ontvangen; of
b) zonder extra kosten een andere Pakketreis van vergelijkbare of hogere prijsklasse uit de brochure en/of van de Officiële Website van de Reisorganisator te boeken, indien beschikbaar. Indien de reissom van de Nieuwe Pakketreis hoger is dan die van de Oorspronkelijke Pakketreis, zal het verschil in prijs aan de Reiziger in rekening worden gebracht; of
c) met terugbetaling van het prijsverschil een andere Pakketreis van lagere prijsklasse uit de brochure en/of van de Officiële Website van de Reisorganisator te boeken, indien beschikbaar.
 
15.3 Indien er andere redenen voor de annulering zijn dan die genoemd in artikel 15.2, zal de Reisorganisator de Reiziger dezelfde keuzes bieden als genoemd in artikel 15.2, plus een vergoeding, indien naar het oordeel van de Reisorganisator passend, van € 25,-- per Reiziger per nacht van de duur van de Cruise. Indien de Reisorganisator de Pakketreis annuleert in verband met het in gebreke blijven van (restant)betaling verschuldigd door de Reiziger, is artikel 4.2 van toepassing.
 
15.4 De Reiziger moet de Reisorganisator binnen 96 uur na ontvangst van de kennisgeving van annulering schriftelijk of via zijn Reisagent van zijn keuze op grond van artikel 15.2 op de hoogte brengen.

16. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

16.1 Met inachtneming van de artikelen 16.3 tot en met 16.8 aanvaardt de Reisorganisator aansprakelijkheid voor overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door nalatig handelen van de Reisorganisator en alle andere dienstverleners die onderdeel uitmaken van de Pakketreis. De aansprakelijkheid van de Reisorganisator wordt beperkt, waar van toepassing, door de in de artikelen 16.4 tot en met 16.14 genoemde verdragen. Op de aansprakelijkheid van de Reisorganisator jegens de Reiziger zijn tevens de hierna genoemde Internationale Verdragen van toepassing (zie artikelen 16.4 tot en met 16.14), waarin beperkingen van de aansprakelijkheid van de Vervoerder zijn opgenomen. De Reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor een gebrekkige nakoming of niet-nakoming die:
 
a) volledig valt toe te schrijven aan de schuld van de Reiziger;
b) een onvoorzienbare of niet te vermijden handeling dan wel onvoorzienbaar of niet te vermijden nalaten van een derde betreft welke geen verband houdt met de levering van enige dienst op grond van de Reisovereenkomst;
c) een ongebruikelijke of onvoorzienbare omstandigheid betreft die buiten de macht ligt van de Reisorganisator en/of van enig persoon die diensten verleent als onderdeel van de Pakketreis en waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden vermeden, ook al was redelijkerwijs alle zorg betracht, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) Overmacht; of
d) een gebeurtenis betreft die de Reisorganisator en/of enig persoon die diensten verleent als onderdeel van de Pakketreis niet hadden kunnen voorzien of voorkomen, ook al was redelijkerwijs alle zorg betracht.
 
16.2 Voor claims waarbij geen sprake is van persoonlijk letsel, overlijden of ziekte en die niet onder de in de artikelen 16.4 tot en met 16.14 genoemde verdragen vallen, is de aansprakelijkheid van de Reisorganisator wegens een gebrekkige nakoming van de Reisovereenkomst beperkt tot een maximum van driemaal de prijs die de getroffen Reiziger heeft betaald voor de Pakketreis (waaronder niet begrepen verzekeringspremies en wijzigingskosten).
 
16.3 Alle vervoer (over land, door de lucht en over zee) ten behoeve van de Pakketreis valt onder de Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende feitelijke Vervoerder(s), waarin aansprakelijkheid kan zijn beperkt of uitgesloten. Deze Vervoersvoorwaarden maken tevens uitdrukkelijk onderdeel uit van deze Algemene boekingsvoorwaarden en de Reiziger wordt geacht deze voorwaarden op het moment van Boeking uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd. De Reisorganisator verstrekt op verzoek een exemplaar van dergelijke Vervoersvoorwaarden.
 
16.4 Vervoer van Reizigers en hun bagage door de lucht valt onder verschillende Internationale verdragen (‘de Internationale Luchtvaartverdragen’), met inbegrip van het Verdrag van Warschau van 1929 (als gewijzigd bij het Haagse Protocol van 1955 of het Protocol van Montreal van 1999 dan wel anderszins) of het Verdrag van Montreal van 1999. Voor zover de Reisorganisator als Vervoerder jegens Reizigers aansprakelijk is als een niet-nakomende luchtvaartmaatschappij ten aanzien van het vervoer door de lucht, maken de (Vervoers)voorwaarden van de Internationale Luchtvaarverdragen (met inbegrip van alle latere wijzigingen en eventuele nieuwe verdragen die van toepassing kunnen zijn op een Reisovereenkomst voor een Cruise tussen de Reisorganisator en een Reiziger) uitdrukkelijk onderdeel uit van deze Algemene boekingsvoorwaarden en de Vervoersvoorwaarden en wordt de Reiziger geacht deze voorwaarden op het moment van Boeking uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd. De Internationale Luchtvaartverdragen stellen beperkingen aan de aansprakelijkheid van de Vervoerder voor overlijden en persoonlijk letsel, verlies van en schade aan bagage en vertraging. Iedere aansprakelijkheid van de Reisorganisator jegens de Reiziger, die voortvloeit uit het vervoer door de lucht valt onder de beperking van de aansprakelijkheid die in de genoemde Verdragen is opgenomen. Kopieën van deze verdragen worden op aanvraag van de Reiziger door de Reisorganisator beschikbaar gesteld.
 
16.5 Voor zover de Reisorganisator aansprakelijk kan zijn jegens een Reiziger met betrekking tot vorderingen die voortvloeien uit vervoer door de lucht, over land of over zee, heeft de Reisorganisator het recht op alle rechten, weren, immuniteiten en beperkingen die beschikbaar zijn voor de feitelijke Vervoerders (met inbegrip van de Vervoersvoorwaarden van die Vervoerders) en, respectievelijk, op grond van alle toepasselijke regelgeving en/of verdragen, zoals het Verdrag van Athene, het Verdrag van Montreal, en niets in deze Algemene boekingsvoorwaarden noch in de Vervoersvoorwaarden wordt beschouwd als het doen van enigerlei afstand daarvan. Indien een voorwaarde, artikel of bepaling ongeldig wordt of als zodanig wordt beoordeeld, worden de resterende voorwaarden, artikelen en bepalingen geacht scheidbaar te zijn en blijven dan van kracht.
 
16.6   De eventuele aansprakelijkheid van de Reisorganisator en de Vervoerder voor schade, die is  geleden als gevolg van overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, of verlies van of schade aan bagage van de Reiziger, wordt vastgesteld in overeenstemming met, en met inachtneming van, het volgende: 
 
16.7 Verordening 392/2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (EG-Verordening 392/2009) is van toepassing op internationaal vervoer van Reizigers over zee in het geval dat de haven van inscheping of ontscheping binnen de EU ligt of wanneer het schip onder EU-vlag vaart dan wel de vervoersovereenkomst binnen de EU is gesloten. Deze Verordening is derhalve onverkort van toepassing op de Pakketreis en deze Algemene boekingsvoorwaarden.
Op verzoek van de Reiziger is een kopie beschikbaar van EG-verordening 392/2009. Deze verordening kan tevens door de Reiziger worden gedownload via de hyperlink: “https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg-ec-392-2009.pdf”. 
Voor een samenvatting van EG-Verordening 392/2009 wordt verwezen naar de hyperlink: “http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf”. 
Wanneer het schip wordt gebruikt als drijvende accommodatie zijn de bepalingen van het Verdrag van Athene van 1974 en de daarin opgenomen beperkingen van toepassing en deze zijn hierbij uitdrukkelijk opgenomen in deze Algemene boekingsvoorwaarden, met inbegrip van vorderingen wegens verlies van of schade aan bagage en/of door overlijden dan wel persoonlijk letsel.
 
16.8 De aansprakelijkheid van de Reisorganisator en de Vervoerder en de eventueel te betalen schadevergoeding in verband met overlijden en/of persoonlijk letsel en/of verlies van of schade aan bagage van de Reiziger zijn beperkt en overschrijden onder geen omstandigheid de aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn vastgelegd in EG-Verordening 392/2009 of, waar van toepassing, het Verdrag van Athene van 1974.
 
16.9   De aansprakelijkheid van de Reisorganisator en de Vervoerder jegens de Reiziger voor overlijden, persoonlijk letsel of ziekte blijft beperkt tot 46.666 Bijzondere Trekkingsrechten (‘SDR’) zoals bepaald en gedefinieerd in het Verdrag van Athene van 1974 of, waar van toepassing, het maximale bedrag van 400.000 SDR ingevolge EG- Verordening 392/2009 of het Verdrag van Athene van 2002 en, ingeval van aansprakelijkheid in verband met oorlog en terrorisme op grond van EG-Verordening 392/2009 of het Verdrag van Athene van 2002, 250.000 SDR. 
 
Aansprakelijkheid van de Reisorganisator en de Vervoerder voor verlies van of schade aan de bagage dan wel andere eigendommen van de Reiziger blijft op grond van het Verdrag van Athene van 1974 beperkt tot 833 SDR per Reiziger of 2.250 SDR indien EG-Verordening 392/2009 dan wel het Verdrag van Athene van 2002 van toepassing zijn. 
 
Overeengekomen wordt dat een dergelijke aansprakelijkheid van de Reisorganisator en de Vervoerder onderhevig is aan aftrek van de toepasselijke bedragen per Reiziger, die in mindering worden gebracht op de vorderingen wegens verlies van of schade aan bagage of andere eigendommen.
 
De Reiziger begrijpt dat de omrekenkoers van SDR's dagelijks verschilt en dat deze wordt verkregen van banken of van het Internet. Voor berekening van de waarde van een SDR wordt verwezen naar de hyperlink: “http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx”. 
 
16.10  Onder het Verdrag van Athene van 1974 en, waar van toepassing, het Verdrag van Athene van 2002 of EG-Verordening 392/2009, wordt verondersteld dat de Vervoerder de Bagage in goede staat aan de Reiziger heeft terugbezorgd, tenzij de Reiziger binnen de volgende termijnen anderszins heeft bericht: 
 
(i) in geval van zichtbare schade: vóór of op het moment van ontscheping of terugbezorging;
 
(ii) in geval van schade die niet zichtbaar is of in geval van verlies van Bagage: binnen 15 (vijftien) dagen vanaf de datum van ontscheping of het terugbezorgen van de Bagage dan wel vanaf de datum waarop de Bagage had moeten worden terugbezorgd.
 
16.11 Indien het vervoer waarop deze voorwaarden betrekking hebben geen ‘internationaal vervoer’ betreft zoals gedefinieerd in artikel 2 van EG-Verordening 392/2009, of het schip in gebruik is als een drijvend hotel en/of binnenlands vervoerder over zee in het Verenigd Koninkrijk, zijn de bepalingen van het Verdrag van Athene van 1974 van overeenkomstige toepassing op de Reisovereenkomst en worden deze bepalingen geacht integraal onderdeel uit te maken van deze Algemene boekingsvoorwaarden.
 
16.12 De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan kostbaarheden zoals geld, verhandelbare effecten, edelmetalen voorwerpen, sieraden, kunstwerken, camera’s, computers, elektronische apparatuur, dan wel andere kostbaarheden of waardepapieren, tenzij deze bij de Vervoerder in veilige bewaring waren gegeven, en er op het moment van bewaring uitdrukkelijk en schriftelijk een hogere limiet was overeengekomen, en de Reiziger een extra bedrag had betaald voor die veilige bewaring. Gebruik van een kluisje op het schip valt niet onder ‘in veilige bewaring geven’. In het geval van aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan kostbaarheden die aan boord van het schip in veilige bewaring zijn gegeven, blijft die aansprakelijkheid beperkt tot 1.200 SDR op grond van het Verdrag van Athene van 1974 dan wel 3.375 SDR wanneer EG-Verordening 392/2009 of het Verdrag van Athene van 2002 van toepassing is. 
 
16.13 Toepasselijke wetgeving waarin beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetgeving van de vlaggenstaat van het schip met betrekking tot/dan wel de wereldwijde beperking van schadevergoeding die van de Vervoerder kan worden gevorderd) is vastgelegd, strekken ten volle ten gunste van de Reisorganisator en/of de Vervoerder. Deze Algemene boekingsvoorwaarden hebben in geen geval de bedoeling dergelijke wettelijke of andere beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid van de Reisorganisator en/of de Vervoerder te beperken dan wel deze beperkingen of uitsluitingen aan de Reisorganisator en/of de Vervoerder te ontzeggen. Alle bedoelde bepalingen ten aanzien van de beperking van aansprakelijkheid strekken mede ten volle ten gunste van de ondergeschikten en (Reis)agenten van de Reisorganisator en/of de Vervoerder. 
 
16.14 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 16.7 tot en met 16.13, zijn, ingeval een vordering tegen de Reisorganisator en/of de Vervoerder wordt ingesteld in een jurisdictie waar de in deze Algemene boekingsvoorwaarden opgenomen toepasselijke uitsluitingen en beperkingen rechtens niet afdwingbaar worden geacht, de Reisorganisator en/of de Vervoerder niet aansprakelijk voor overlijden, letsel, ziekte, schade, vertraging of ander verlies of nadeel ten aanzien van personen (waaronder Reizigers) of eigendommen als een gevolg van welke aard dan ook, wanneer dat gevolg niet aantoonbaar is veroorzaakt door nalatigheid of schuld van de Reisorganisator en/of Vervoerder.
 
16.15 Tenzij anders bepaald in deze Algemene boekingsvoorwaarden, is de Reisorganisator onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies van winst of verwachte winst, inkomstenderving, verlies van gebruik, verlies van contract of andere kansen, noch voor enige andere gevolg- of indirecte schade van soortgelijke aard.
 
16.16 De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit verlies of schade, rechtstreeks of indirect verband houdende met omstandigheden waarin nakoming of tijdige nakoming van de Reisovereenkomst wordt verhinderd door oorlog of oorlogsdreiging, oproer, staking, bedrijfsconflict, al dan niet onder de werknemers van de Reisorganisator, terroristische activiteiten of terrorismedreiging, stroomstoringen, gezondheidsrisico’s of epidemieën, natuur- of kernrampen, brand, slechte weersomstandigheden of slechte omstandigheden op zee, zelfmoord of een poging tot zelfmoord van een Reiziger of het zich opzettelijk blootstellen aan onnodig gevaar door een Reiziger (behalve in een poging om een mensenleven te redden), dan wel de gevolgen van het deelnemen aan een ongewone en gevaarlijke activiteit en enige andere omstandigheden van welke aard dan ook die buiten de macht van de Reisorganisator ligt.
 
16.17 Waar de Reisorganisator aansprakelijk is voor verlies van of schade aan eigendommen van de Reiziger, anders dan in overeenstemming met de Verdragen van Athene en/of Montreal, blijft haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een maximaal bedrag van EUR 500,00. De Reisorganisator is nooit aansprakelijk voor verlies van of schade aan geld of kostbaarheden. Reizigers dienen geen geld of andere kostbaarheden in hun bagage te stoppen.
 
16.18 De aansprakelijkheid van de Reisorganisator is nooit hoger dan die van enige Vervoerder op grond van diens Vervoersvoorwaarden en/of toepasselijke dan wel daarin opgenomen verdragen. Elke schadevergoeding die de Reisorganisator is verschuldigd wordt verminderd naar rato van de eventuele nalatigheid of schuld van de Reiziger, welke aan het verlies of de schade heeft bijgedragen.

17. BAGAGE

17.1 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken en/of dat van de kapitein van een schip (waarvan niet onredelijk gebruik zal worden gemaakt) te beslissen om al dan niet van de aangeboden of gebruikelijke vaarroute af te wijken, om een vaart uit te stellen of te vervroegen, om geplande havens over te slaan of te wijzigen, om min of meer gelijkwaardig vervoer door een ander schip te regelen, om te slepen of te worden gesleept of om andere schepen assistentie te verlenen of om enige andere soortgelijke handeling uit te voeren die, naar het uitsluitend oordeel van zichzelf en/of de kapitein van het schip als raadzaam of noodzakelijk wordt beschouwd voor de veiligheid van de Reizigers, het schip en de bemanning. Onder dergelijke omstandigheden rust op de Reisorganisator en de Vervoerder geen enkele aansprakelijkheid jegens de Reiziger.

18. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REIZIGER

18.1 De Reiziger is verplicht de instructies en bevelen van de kapitein en officieren aan boord op te volgen. Hierbij accepteert de Reiziger en gaat deze ermee akkoord dat de kapitein en Officieren om veiligheids-, beveiligings- of andere rechtmatige redenen gerechtigd en bevoegd zijn tot het (doen) inspecteren en/of controleren van alle personen aan boord en van alle hutten, bagage en eigendommen. 
 
18.2 De Reiziger gaat er hierbij uitdrukkelijk mee akkoord dergelijke inspecties en/of controles toe te staan.
 
18.3 Voorafgaand aan de Cruise dienen Reizigers alle voor de Pakketreis noodzakelijke inentingen te hebben gehad en te beschikken over alle tickets, geldige paspoorten, visums, zorgpassen en alle overige documenten die noodzakelijk zijn voor de geplande aanloophavens en ontscheping.
 
18.4 De Reiziger dient zich er vóór aanvang van de Pakketreis van te vergewissen welke inentingen vereist zijn en dient er zelf voor zorg te dragen dat deze tijdig worden verkregen. Bij aanvang van de Pakketreis dient de Reiziger te beschikken over de vereiste inentingsbewijzen en deze, alsmede overige medische verklaringen, bij zich te dragen en op eerste verzoek van de kapitein of de scheepsarts te tonen. De Reisorganisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of niet-tijdig verkrijgen van (vereiste) inentingen door de Reiziger.
 
18.5 Indien de Reiziger bij aanvang of tijdens de Pakketreis niet over de noodzakelijke reisbescheiden, visums, inentingsbewijzen of vereiste medische verklaringen beschikt  en als gevolg daarvan zijdens de Reisorganisator schade ontstaat, is de Reiziger gehouden tot vergoeding van deze schade. Het niet kunnen overleggen door de Reiziger van de originele vereiste documenten, welke nodig zijn voor de betreffende Pakketreis, leidt tot weigering aan boord van het schip. De Reisorganisator noch de vervoerder is in dat geval jegens de Reiziger gehouden tot enigerlei vergoeding van schade die de Reiziger daardoor zou lijden.  
 
18.6 Elke Reiziger garandeert dat hij fysiek en mentaal in staat is om de Cruise te maken.
 
18.7 De Vervoerder en/of de kapitein hebben/heeft het recht om de Reiziger de toegang tot het schip te weigeren of om van de Reiziger te eisen dat deze van boord gaat indien zij dit nodig achten voor de bescherming en veiligheid van de Reiziger, die van de andere Reizigers of van het schip, of indien het gedrag van de Reiziger, naar het redelijk oordeel van de kapitein, het comfort en plezier van de andere Reizigers aan boord waarschijnlijk in gevaar zal brengen of zal belemmeren. 
 
18.8 Het is Reizigers niet toegestaan dieren mee aan boord te nemen, met uitzondering van erkende hulphonden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 
18.9 De Reisorganisator en/of de Vervoerder zijn tegenover Reizigers nooit aansprakelijk voor een inbreuk op, of schending van, het bepaalde in dit artikel door een (andere) Reiziger, en Reizigers vrijwaren de Vervoerder en de Reisorganisator tegen verlies of schade veroorzaakt aan de Vervoerder, de Reisorganisator of aan hun leveranciers door een dergelijke inbreuk of schending.
 
18.10 Het gedrag van de Reiziger mag de veiligheid, de vrede en het plezier van de Cruise voor andere Reizigers niet aantasten of beperken. 
 
18.11 Het is Reizigers strikt verboden om vuurwapens, ammunitie, explosieven of ontvlambare, giftige of gevaarlijke substanties, gevaarlijke goederen of andere artikelen die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van passagiers of de schepen aan boord bij zich te dragen. Tenzij de Reisorganisator en de Vervoerder daarvoor hun voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven. Indien de Reiziger hiermee in strijd handelt, kan de Reiziger (verdere) deelname aan de cruise of Pakketreis worden geweigerd. Aansprakelijkheid van de Reisorganisator en/of de Vervoerder is in een dergelijk geval uitgesloten. Indien de Reisorganisator en/of de Vervoerder coulancehalve de Reiziger toelaat tot het schip en/of toestaat (verder) deel te nemen aan de Cruise of Pakketreis - tegen inlevering van de niet-toegestane zaken of goederen - is de Reisorganisator voor schade aan en/of verlies van die zaken of goederen niet aansprakelijk.
 
18.12 Reizigers zijn te allen tijde verplicht om tijdig in te checken voor inscheping en eventueel (bijgeboekt) vervoer. De Reisorganisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het missen van vervoer of inscheping door de Reiziger. De Reiziger is verplicht om de aangegeven uiterlijke inschepingstijden (boarding tijden) in alle havens te respecteren. Indien de Reiziger aan deze verplichting niet voldoet, is de Reisorganisator niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de Reiziger daardoor mogelijk zal lijden.
  
18.13   Reizigers worden aansprakelijk gesteld voor schade geleden door de Reisorganisator en/of de Vervoerder en/of enige leverancier van een dienst die deel uitmaakt van de Pakketreis indien deze schade voortvloeit uit het door de Reiziger niet voldoen aan diens contractuele of wettelijke verplichtingen. De Reiziger zal met name aansprakelijk zijn voor alle schade toegebracht aan het schip of het meubilair en de uitrusting daarvan, voor schade of verlies bij andere Reizigers en derden, en ook voor alle daaruit voortvloeiende onkosten en boetes die de Reisorganisator, de Vervoerder of leverancier mogelijk verplicht zullen zijn te betalen. 

19. VLUCHTEN

19.1 De Reisorganisator kan niet aangeven met welke luchtvaartmaatschappij of welk type vliegtuig het vervoer zal plaatsvinden. Voor alle vluchten wordt gebruik gemaakt van lijn- of charterdiensten van erkende luchtvaartmaatschappijen. De Reisorganisator moet de vliegtickets vooraf betalen en deze kosten worden normaal gesproken niet door de luchtvaartmaatschappij gerestitueerd. Elke annulering door de Reiziger zal derhalve te allen tijde tot gevolg hebben dat deze de kosten van het vliegticket verschuldigd zal zijn, ongeacht de annuleringsbepalingen die gelden ten aanzien van de desbetreffende Cruise of Pakketreis.
 
19.2 Bevestiging van vliegtijden en -routes zal, samen met de reisdocumenten, ongeveer 7 tot 10 dagen vóór vertrek naar de Reiziger worden verstuurd. 
 
19.3 Voor reizen op andere data dan vermeld in de brochure en/of op de Officiële Website van de Reisorganisator of reizen met een specifieke Vervoerder of via een specifieke route kan een hoger tarief worden toegepast. De Reiziger zal hier vóór de Boeking van op de hoogte worden gesteld. 
 
19.4   De Reisorganisator is niet de luchtvaartmaatschappij of een luchtvaartmaatschappij die de vluchten uitvoert, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) No. 261/2004 (‘Verordening 261/2004’). De verplichtingen onder Verordening 261/2004 voor compensatie zijn uitsluitend die van de luchtvaartmaatschappij en/of uitvoerende luchtvaartmaatschappij en alle claims met betrekking tot annulering, vertraging of instapweigering inzake luchtvervoer moeten daarom worden gericht aan de desbetreffende (uitvoerende) luchtvaartmaatschappij.
 
19.5 De Reisorganisator is jegens de Reiziger eveneens niet aansprakelijk op grond van Verordening 261/2004; deze aansprakelijkheid ligt volledig bij de luchtvaartmaatschappij. Reizigers dienen claims dan ook tot de desbetreffende luchtvaartmaatschappij te richten. Bij  de uitoefening van hun rechten op grond van Verordening 261/2004 moeten Reizigers zoveel mogelijk de Reisovereenkomst in acht nemen en geenszins afbreuk doen aan de rechten van de Reisorganisator op grond van deze Algemene boekingsvoorwaarden of de wet.
 
19.6 Waar luchtvervoer in de Reisovereenkomst en/of Pakketreis is inbegrepen, zal de Reisorganisator de Reiziger informeren over vluchttijden op basis van de door de luchtvaartmaatschappij als onderdeel van de reisdocumenten aangeleverde gegevens. Het aangeleverde vliegschema dient slechts ter informatie en dient door de Reiziger vóór vertrek (steeds) tijdig te worden gecontroleerd. De luchtvervoersovereenkomst van de Reiziger en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien, blijven berusten bij de luchtvaartmaatschappij. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om op tijd op de luchthaven te zijn om in te checken en aan boord van het vliegtuig te gaan. Reizigers moeten er rekening mee houden dat mogelijk niet alle medische apparatuur mee aan boord van het vliegtuig kan worden genomen of kan worden gebruikt. Reizigers dienen dit steeds tijdig vóór de vlucht bij de luchtvaartmaatschappij na te vragen. 
 
19.7 Indien de Reisovereenkomst geen vluchten omvat, is het de verantwoordelijkheid van de Reiziger om, waar nodig, rechtstreeks van een luchtvaartmaatschappij een geldig ticket te verkrijgen, dat geschikt en op tijd is voor de reis naar - en het vertrek van - het schip (en daarbij rekening te houden met plaatselijke transfers, die de Reiziger moet regelen). De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vluchten, transfers, of overig vervoer en accommodatie dat de Reiziger zelf heeft geregeld. Eveneens is de Reisorganisator niet aansprakelijk voor het door de Reiziger missen van vluchten, transfers, of overig vervoer en accommodatie die de Reiziger zelf heeft geregeld indien het schip is vertraagd of heeft moeten uitwijken van of naar een (andere) haven door enigerlei situatie van Overmacht.
 
19.8 Ongeacht of vluchten bij de Reisorganisator of (middels) derden zijn geboekt, bestaat voor Reizigers geen recht op restitutie van niet genoten overnachtingen, maaltijden, diensten en faciliteiten doordat de Reiziger later dan oorspronkelijk gepland aan boord van het schip komt of eerder dan oorspronkelijk gepland van boord gaat, ongeacht wat daarvan de reden is.

20. KLACHTEN

20.1 Reizigers die tijdens een Cruise een klacht hebben, moeten dit zo snel mogelijk aan het cruisepersoneel aan boord melden. Indien het cruisepersoneel niet in staat is om het probleem op te lossen, moet de klacht aan boord van het schip schriftelijk aan de Reisorganisator worden gemeld, door gebruik te maken van de op het schip verkrijgbare klachtformulieren. Indien de klacht niet aan boord wordt gemeld, kan dit nadelig zijn voor de mogelijkheid van de Reisorganisator om iets met de klacht te doen.
Indien de Reiziger pas na het einde van de Cruise/Pakketreis schriftelijk inhoudelijk een klacht wenst in te dienen, zal deze alleen in behandeling worden genomen als wordt voldaan aan beide van de volgende voorwaarden:
(i) De Reiziger schriftelijk kan aantonen dat zijn/haar klacht tijdens de Cruise/Pakketreis aan boord van het schip kenbaar is gemaakt; en
 
(ii) De klacht dient uiterlijk binnen 28 dagen na het einde van de Cruise/Pakketreis door de Reisorganisator te zijn ontvangen.
 
Klachten met betrekking tot enig ander deel van een Pakketreis moeten onverwijld bij de Reisorganisator en/of de desbetreffende leverancier worden ingediend.
 
20.2 Claims wegens verlies van, of schade aan, bagage of andere eigendommen dienen vóór of op het moment van ontscheping schriftelijk aan de Reisorganisator te worden medegedeeld, of, indien het verlies of de schade niet direct zichtbaar is, binnen vijftien (15) dagen vanaf de datum van ontscheping.
 
20.3   Klachten op grond van EU-Verordening 1177/2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 dienen binnen twee (2) maanden vanaf de datum van de dienstverlening aan de Reisorganisator te worden gericht. De Vervoerder laat binnen één (1) maand weten of de klacht gegrond is, is verworpen of nog wordt beoordeeld. Een definitief antwoord volgt binnen twee (2) maanden. De Reiziger verstrekt zodanige nadere informatie als de Reisorganisator nodig acht om de klacht te kunnen behandelen. Wanneer de Reiziger niet tevreden is met het antwoord, kan hij een klacht indienen bij de desbetreffende handhavingsautoriteit in het land van inscheping.

21. STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN

21.1 De Reisorganisator is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (hierna: SGR) en Stichting Garantiefonds Zakelijk (hierna: SGR-Z)
 
21.2 De door de Reisorganisator volgens haar brochure aangeboden (Pakket)reizen vallen onder de garantie van SGR & SGR-Z.
 
21.3 De SGR-garantieregeling houdt in dat de Reiziger ervan verzekerd is zijn of haar vooruitbetaalde reisgelden terug te krijgen, als de wederpartij (de Reisorganisator) door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
 
21.4 Voor zover de Reisovereenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

22. GEGEVENSBESCHERMING

22.1 Teneinde de boekingsaanvraag van de Reiziger te kunnen behandelen en verwerken en teneinde zeker te stellen dat de onderdelen van de Cruise soepel verlopen en aan de verwachtingen van de Reiziger voldoen, dient de Reisorganisator de door de Reizigers opgegeven persoonlijke informatie, waaronder naam, adresgegevens, bijzondere wensen of behoeften op het gebied van gezondheid, medische beperkingen, mobiliteitsbeperkingen of dieetvoorschriften te verwerken. Indien noodzakelijk, zal de Reisorganisator deze persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking stellen die bij de vervulling van de Cruise betrokken zijn, waaronder (Reis)agenten, luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoerders. De persoonlijke gegevens kunnen ook aan beveiligingsbedrijven of kredietbewakinginstellingen ter beschikking worden gesteld, aan debet- en creditcardmaatschappijen, aan overheids- en politiediensten, aan overheidsinstellingen als de douane en immigratie- en naturalisatiedienst, of aan andere instellingen voor zover daartoe een wettelijke gehoudenheid bestaat. Daarbij kan het onontkoombaar zijn, dat de persoonlijke gegevens van de Reiziger grensoverschrijdend worden verstuurd, inclusief naar landen buiten de Europese Unie, waar wetgeving en controle op naleving van regels omtrent bescherming van persoonsgegevens minder sterk of gedetailleerd zijn dan binnen de Europese Unie. Het voorgaande is ook van toepassing op informatie door de Reiziger verstrekt ten aanzien van eventuele (lichamelijke) handicaps of diëtetische of religieuze bijzonderheden. Indien de Reisorganisator niet in staat wordt gesteld deze persoonlijke gegevens te delen met in aanmerking komende derde partijen betrokken bij de vervulling van de Cruise, hetzij binnen de Europese Unie of daarbuiten, is de Reisorganisator niet in staat de Boeking te verwerken. Teneinde de veiligheid aan boord van het Cruiseschip en van de Reizigers aan boord te waarborgen, zijn op het Cruiseschip bewakingscamera’s geïnstalleerd. De Reiziger wordt erop geattendeerd dat de werking van deze camera’s of de opslag of registratie van  videobeelden niet wordt gegarandeerd. 
 
22.2 De door de Reiziger verstrekte persoonlijke gegevens, of die gegevens die bekend worden door de contacten met de Reisorganisator, kunnen door de Reisorganisator of haar (Reis)agent of dataverwerkende bedrijven in hun opdracht worden verwerkt, teneinde onder meer het boekingsverleden bij de Reisorganisator en het boekingsgedrag te analyseren, de kwaliteit van Cruisereizen te analyseren, deze verder te ontwikkelen en te verbeteren alsook de overige dienstverlening door de Reisorganisator evenals voor marktonderzoek en statistische doeleinden. 
 
22.3 De Reisorganisator zal de Reiziger voorzien van nieuws, informatie en bijzondere aanbiedingen betreffende Cruisereizen of andere diensten van de Reisorganisator. Indien de Reiziger het voorgaande niet wenst te ontvangen kan hieromtrent een bericht worden gestuurd aan het adres van de Reisorganisator. Het voorgaande betreft niet eventuele (e-)mailings e.d. van de Reisagent, ter zake waarvan de Reiziger contact dient op te nemen met de Reisagent. Indien de Reiziger inzage wenst in zijn of haar persoonlijke informatie, waarover de Reisorganisator beschikt kan daartoe een verzoek worden ingediend bij de Reisorganisator. De kosten van ter beschikkingstelling van deze informatie kunnen door de Reisorganisator, voor zover wettelijk toegestaan, aan de Reiziger in rekening worden gebracht.

23. VAARROUTE/RECHT OM TE WIJZIGEN

23.1 Wijziging van deze voorwaarden is niet geldig, tenzij dit schriftelijk gebeurt en door de Reisorganisator wordt ondertekend.

24. ROOKBELEID

24.1 De Reisorganisator en Vervoerder respecteren de behoeften en wensen van alle Reizigers en hebben zorgvuldig nagedacht over rokers en niet-rokers. In overeenstemming met algemene standaarden is roken zeer beperkt toegestaan in toegewezen gebieden op het schip en zijn deze gebieden uitgerust met een speciaal luchtafzuigsysteem. 
 
24.2 Roken is ten strengste verboden op plaatsen waar eten wordt geserveerd (buffetten en restaurants, de medische centra, gebieden voor kinderverzorging, gangen of lifthallen, gebieden waar Reizigers in groepen worden verzameld voor veiligheidsoefeningen, ontschepingsruimtes of plekken van waaruit excursies starten, openbare toiletten, of in bars dichtbij gebieden waar eten wordt geserveerd). 
 
24.3 Roken in de hut en/of op het balkon van de hut is, in verband met brandrisico, ten strengste verboden. 
 
24.4 Roken is toegestaan in toegewezen ruimtes van ten minste één bar op elk schip, en aan één kant (aangeduid door een symbool) van de hoofddekgebieden buiten het zwembad, waar asbakken beschikbaar zijn. 
 
24.5 Het is verboden om sigaretten(peuken) en/of andere rookgerei overboord te gooien.
 
24.6 De Reisorganisator en de Vervoerder behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om aan Reizigers, van wie wordt geconstateerd dat zij aan boord van het schip roken buiten de toegewezen rookruimtes, een heffingstoeslag in rekening te brengen. Indien wordt geconstateerd dat een Reiziger herhaaldelijk rookt in rookvrije ruimtes, zal dat kunnen leiden tot ontscheping van de reiziger. Aansprakelijkheid van de Reisorganisator en Vervoerder voor de gevolgen van een dergelijke ontscheping is uitdrukkelijk uitgesloten. 

25. AANSPRAKELIJKHEID VAN WERKNEMERS, BEDIENDEN EN ONDERAANNEMERS

25.1 Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele werknemer of (Reis)agent van de Reisorganisator en/of de Vervoerder, met inbegrip van de kapitein en de bemanning van het betreffende cruiseschip, waaronder zelfstandige onderaannemers en hun werknemers alsook de verzekeraars van deze partijen, onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld anders dan op grond van deze Algemene boekingsvoorwaarden en de Vervoersvoorwaarden, en dat deze partijen zich mogen beroepen op deze Algemene boekingsvoorwaarden en de Vervoersvoorwaarden in dezelfde mate als waarin de Reisorganisator en/of de Vervoerder daarop een beroep kunnen doen. Aldus worden deze Algemene boekingsvoorwaarden en de Vervoersvoorwaarden tevens geacht ten behoeve van voornoemde (rechts)personen met de Reiziger te zijn overeengekomen.
 
25.2. Excursies aan wal worden uitgevoerd door zelfstandige ondernemers, ook wanneer deze worden verkocht door Reisagenten of aan boord van het Cruiseschip. De Reisorganisator kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de diensten die door dergelijke zelfstandige ondernemers worden geleverd. De Reisorganisator handelt louter als agent voor de leverancier van de excursies aan wal. De Reisorganisator heeft geen directe zeggenschap over de leveranciers van excursies aan wal en hun diensten. Derhalve zal de Reisorganisator in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies, schade en letsel van de Reiziger als gevolg van de nalatigheid of (anderszins) onrechtmatigheid (van handelen) door de leveranciers van excursies aan wal. De Reisorganisator kiest redelijkerwijs met beleid en zorg goed bekend staande leveranciers voor excursies aan wal. Bij de vaststelling van de prestaties en/of aansprakelijkheid van leveranciers van excursies aan wal zal de lokale wet- en regelgeving van toepassing zijn. excursies aan wal vallen onder de algemene voorwaarden van de leverancier van die excursies, met inbegrip van het voordeel van beperking van aansprakelijkheid en de hoogte van schadevergoedingen. De aansprakelijkheid van de Reisorganisator is nooit groter dan die van de leverancier van excursies aan wal.

26. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

26.1 Op de totstandkoming en de uitleg van onderhavige Algemene boekingsvoorwaarden en de Reisovereenkomst (Pakketreis) is Nederlands recht exclusief van toepassing. 
 
26.2 Ten aanzien van vorderingen tegen MSC Cruises S.A. en/of diens personeel is uitsluitend de rechtbank te Genève, Zwitserland, exclusief bevoegd. 
 
26.3 Ten aanzien van alle geschillen die over de interpretatie of toepassing van de onderhavige Algemene boekingsvoorwaarden, de Reisovereenkomst/Pakketreis zullen gaan of daaruit zullen voortvloeien, alsmede ten aanzien van overige geschillen met of vorderingen tegen de Reisorganisator en/of de Vervoerder, is de rechter van de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd. 

27. FOUTEN, WEGLATINGEN EN WIJZIGINGEN

27.1 Maximale inspanning is geleverd om de juistheid van de inhoud van de brochure en/of de Officiële Website van de Reisorganisator te waarborgen, maar na het printen van deze brochure en/of publicatie van de Officiële Website kunnen bepaalde wijzigingen en herzieningen plaatsvinden.
 
Aangezien de Algemene boekingsvoorwaarden, die van toepassing zijn op de Cruise of Pakketreizen, de voorwaarden zijn die van kracht zijn op het moment van het afronden van de Boeking, ongeacht of die voorwaarden zijn gepubliceerd in de desbetreffende brochure van de Reisorganisator, verdient het voor de Reiziger aanbeveling om bij de Reisagent of de Reisorganisator naar de actuele en bijgewerkte toepasselijke Algemene boekingsvoorwaarden te vragen of deze via de Officiële Website van de Reisorganisator te bekijken.

OS-platform

De Europese Commissie heeft een online platform ("OS-platform") beschikbaar gesteld welke u kunt raadplegen en kunt zoeken naar onlinegeschillenbeslechting. Het platform is beschikbaar via de volgende link: "http://ec.europa.eu/consumers/odr/".

Vervoersvoorwaarden

In deze vervoersvoorwaarden worden de bepalingen uiteengezet die de relatie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen de passagier en de Vervoerder bepalen en zijn BINDEND VOOR DE PARTIJEN. De passagier is een passagecontract aangegaan met een organisator en deze voorwaarden werden opgenomen in de overeenkomst van de passagier met de organisator. Deze algemene transportvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer het schip als drijvend hotel wordt gebruikt ongeacht het feit of er een passagecontract is en ongeacht het feit of er een overtocht is of niet.
 
Gelieve de transportvoorwaarden die uw rechten, verantwoordelijkheden en beperkingen om vorderingen in te dienen tegen de Vervoerder, bedienden en/of vertegenwoordigers beschrijven, aandachtig te lezen. De aansprakelijkheid van de Vervoerder is beperkt zoals vermeld in clausules 22 en 23.

Articles[0].Title
GTM-P88HDX